تیم  مدریک

بابک چهرازی نیا

موسس / مدیر عامل

مرجان شاهوران

رئیس هیئت مدیره

آذر امینی

 منابع انسانی

نوید ماهینی

بازاریابی

زهره فراصت

فروش