زیر مجموعه های مدریک

medrick logo
شرکت پخش مدریک
فروشگاه دخانیات
سرویس واردات و صادرات
مبلمان جیوانی

زیر مجموعه های در درست اقدام

 هیژا

صنایع غذایی هِیژا

 لیدی مارت

مارکت بانوی ایرانی

 سئوداکس

سرویس تجارت الکترونیک